วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

:: ความหมายของพันธุกรรม ::

  พันธุกรรม (heredity) คือ  สิ่งที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และสิ่งที่ถ่ายทอดส่งต่อ  จาก
รุ่นหนึ่ง ไปยังอีกรุ่นหนึ่ง พันธุกรรมจะถูกควบคุมโดยหน่วยควบคุมลักษณะที่เรียกว่ายีนยีนจะมีอยู่เป็น
จำนวนมาก ในเซลล์ทุกเซลล์และจัดเรียงตัวเป็นแถวเป็นกลุ่มจับตัวเป็นเส้นยาว เรียกว่า โครโมโซม
ลักษณะที่แสดงออก และถูกถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไป แบ่งเป็นประเภทคือ ลักษณะทางคุณภาพ และ
ลักษณะทางปริมาณลักษณะทางคุณภาพเป็นลักษณะที่ควบคุมโดย ยีนน้อยคู่ เช่น ลักษณะสีของขน
ลักษณะมีเขาหรือไม่มีเขา   และลักษณะผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมลักษณะทางปริมาณ   เป็น
ลักษณะที่ควบคุมโดยยีนหลายคู่ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่สำคัญ ทางเศรษฐกิจ เช่น ส่วนประกอบใน
น้ำนม ลักษณะปรากฏถูกกำหนดโดย อิทธิพลร่วมระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม

:: ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ::

 สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีรูปร่างและโครงสร้างที่กำหนดไว้เฉพาะด้วยองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่
แตกต่างกัน  จึงทำให้สิ่งมีชีวิตมีความหลากหลาย  และทำให้มีสิ่งมีชีวิตต่างๆ  มีลักษณะเฉพาะหรือ
ีรูปร่างเป็นไปตามเผ่าพันธุ์ของพ่อแม่  นอกจากนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายยังมีคุณสมบัติในการปรับตัวเพื่อ
ความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมของตน    ลักษณะต่างๆ    ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมเพื่อ
ความอยู่รอดนั้น  หากเป็นลักษณะที่ไม่สามารถสืบทอดไปยังลูกหลานได้ ลักษณะที่ถูกปรับเปลี่ยนไป
นั้นก็จะหมดไปในรุ่นนั้นเอง  ดังนั้นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน  และสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่น
ต่อไปได้ลักษณะดังกล่าวจัดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะที่ถ่ายทอดไปสู่ร่นต่อไปโดยผ่านทาง
เซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่   เมือเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อ  (อสุจิ)  ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์ของแม่ (ไข่)
ลักษณะต่างๆ จากพ่อแม่จะถูกถ่ายไปยังรุ่นลูก

ตัวอย่างของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น

 


คิ้วห่าง คิ้วต่อ
คิ้วห่าง คิ้วต่อ


ถนัดขวา ถนัดซ้าย
ถนัดขวา ถนัดซ้าย


มีติ่งหู ไม่มีติ่งหู
มีติ่งหู ไม่มีติ่งหู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น